e-mail: svein.kare.helland@lyse.net

Dette har Østen fortalt oss om i mange tusen år før vår tidsrekning, men vårt Vitenskaps forhold har kun vendt om på dette forklaring forhold. Den nye Vitenskaps menneskene er nå på veg tilbake til Østen forståelse, men med forskjellige forklaringforhold, slik at det ikke ser slik ut. Dem snakker om Fraktaler andre dimensjoner og andre beviste frekvensforhold.

Dette forståelseforholdet inne i bevisstheten vår skaper mennesket mulighet eller ikke muligheter, igjennom evolusjon inne i våre 144 frekvens beviste nivå, slik som vi utvikler og lager/skaper PCen sine egenskaper igjennom forskjellige programmer inne i PCen. Slik utvikler vi bevisstheten vår, med at vi oppleve ting her på Jorden.

Programmene inne i PCen er det samme som opplevelsene, forståelsen, aktiviteten som du og jeg får ut av livet. Dette skaper bevissthet-krefter eller, du selv er årsaken for din egen tilstand eller opplevelse ut i fra det du vil og ikke vil forstå deg på, enkelt forklart.

Slik er det med ett hvert forhold inne i en utvikling eller evolusjon, enten det dreier seg om oss mennesker her på Jorden eller livsprinsipper ut i vår Galakse eller inne i andre Galakser og siden inne i vårt Univers og andre Universer. Men andre Univers-forhold har andre strukturer eller evolusjon forhold enn det vår Univers har. Dem er på ett annet frekvens forhold enn det vårt Univers-forhold er på, kan man si.

Det er en årsak for at vi befinner oss inne i en relativt ny Galakse Melkevegen der det og finnes Galakser som er mange lysår eldre enn oss. Dette har noe med Bevissthet-kraften og evolusjonen vår, inne imot Atomene våre.

Det har aldri hvert noe Big Bang. Det første som viste seg inne i urkraften vår, var en av Galaksene. Siden kom flere Galakser og til slutt dannet alle Galaksene en utstrålingforhold, som vi så kaller for Univers.

Det var evolusjonen igjennom dei forskjellige Galaksene som skapte Universet og ikke motsatt. Det er derfor man har funnet stoff som er eldre enn Universet vårt eller det totale nye Brama prinsippet som alltid er inne i en evolusjon-prosess.

Det sies at kun ca 3-4% av teorien bak The Big Bang kan kun bevises, ca: 97% av teorien stammer kun ut i fra hvis det eller det har skjedd, så ville det eller det igjen ha skjedd eller utviklet ett Big Bang. Vitenskapen tar ikke hensyn til den store beviste bevissthet evolusjonen. Hvis Universet skulle ha blitt skapt ut av The Big Bang, så er det mere sannsynlig at det mest avanserte Fly eller PCen er skapt ut av ett Big Bang, fordi det er mindre komplisert å skape dette, enn det store systemet inne i Universet vårt. Forklarer man alt igjennom en evolusjon, så ser og forstår man vår egen evolusjon fra steinalder mennesket og frem til i dag. Slik er det med Galaksene og Universet vårt og. Det har aldri hvert noen Big Bang mellom steinalder mennesket og det moderne menneske, kun en evolusjon. Har man stor fantasi og flink til å kverulere, så er det ikke måte på hva man kan få til, innen Vitenskapen som har rett selv om dem tar feil, fordi dette er vitenskapen sin prinsipp eller evolusjon, der dem slipper å si at dem lyver eller blir tatt for å lyve eller snakke usant.

Det er urkraften eller årsaksforholdet til dei forskjellige livsprinsippene ute i Universet, tilsammen som styrer enhetene eller det som er vårt evolusjon forhold til syvende og sist..

Vi jobber kun internt som i en bedrift med å være her på Jorden, men det er systemet her på Jorden som er årsaken for at bedriften kan eller ikke kan eksistere, og slik er det med Universet vårt og, der hver Galakse er kun som en intern bedrift som er tilpasset eller ikke tilpasset den store evolusjonen inne i Universet eller helheten. Slik er så vårt Univers-forhold satt opp i mot andre Univers-strukturer eller forhold. Vi er sammenflettet inne i ett nettverk eller som i ett fiske-nett.

Denne totaliteten som er vår enhet eller Univers, har ett navn fra Østen. Vi i vesten har kalt dette for Univers som ikke forteller så mye mere.

I Østen har man navnet Brama. Hver enkelte Galakse er Bram, eller en enhet eller helheten. Brama er kun det totale store enhetforhold av mange Bram. Enhetene sine totalitet forhold eller «Bevissthet-forståelse» skaper til slutt denne store Brama-beviste tilstanden, som vi kaller for Universet vårt eller Brama.

Med andre ord så er Universet vårt fult med enheter som er i ett evolusjon-forhold overfor hverandre. Dette skjer for at enhetene til slutt skal kunne forstår seg på det store «beviste»Brama forholdet.
Når dei små enheten evolusjonerer seg, så evolusjoner-er og storheten seg eller urkraften seg, Brama.

Årsaken for at alt eksisterer, er for at urkraften for det store årsaksforholdet Brama, som er skapt ut av enhetene, skal kunne heve sitt «beviste nivå» eller, urkraften sitt beviste struktur forhold eller frekvens-beviste evolusjons-forhold skal kunne utvikle seg..Alt er i ett bevegelse-forhold mellom dei forskjellige enhetene, som stadig finnes, for alt er kun forskjellige «beviste tilstand forhold» som kun er inne i ett evolusjons forhold eller tilpasning/utvikling-forhold mellom enhetene...

Det er ingen enheter eller ting som varer i evigheten , men enhetene eller evigheten eksisterer inne i sin egen evolusjon, utvikling, eller forandring forhold, der prinsippene eller urkraften sin egen årsak-forhold forandrer sitt årsaksforholdet for sitt eller sine egen årsaker..

Totaliteten av alt dette, er kun en grad i en ny totalitet som man ikke i nuet kan forstår seg på, pågrunn av at det ikke hører med i vårt evolusjon-forståelse forhold, men som er der etter hver som evolusjonen evolusjoner-er seg videre. Dette punktet som vi tror er totaliteten er kun en grad i en større evighets-totalitet.

Slik evolusjoner-er alt seg inne i seg selv, der vi til syvende og sist så er kun dei forskjellige eksistensen inne i en «illusjon» eller utvikling som vi selv er årsaken for, pågrunn av vårt tilbøyelighet til å ville la seg manipulere med enhetene som til slutt danner helheten.

Hadde vi forstått helheten, så slapp man å leve inne i evolusjonen sine «illusjoner» usanne enheter som kun skapes inne i helheten evolusjon sies det. Alt er kun en motsettning av seg selv, der man til slutt forstår helheten og ikke enhetene sine motsetninger eller årsak for evolusjon, kan man si. Men da må man tilbake til vårt VÆREN og ikke være inne i våre forskjellige beviste tilstand forhold som kun skaper forskjellige evolusjoner.

På samme måte som du tror at du selv er ett totalitet-forhold av ditt selvbilde eller jeg forhold, så er du kun en liten brikke inne i ditt eget evolusjon forhold eller utvikling av ditt jeg forhold, selv forhold / evolusjon.

Tilbake til vår evolusjon:

Etter hvert som tiden går og formene forandrer seg, så blir dei figurative tingene mere og mere til kjente enheter eller kropper som vi nå til dags kjenner til, og dette skjer så igjennom forplantning læren som vi kjenner til, men alt dette er kun ut av et bevissthet nivå eller forståelse forhold at alt dette skjer...

Det er bevisstheten sin egen evolusjon eller erfaring igjennom alle forskjellige figurative mønstrene formene, som har skapt årsaken til at ting skjer, og er slik overfor oss den dag i dag.

Vår bevissthet får en evolusjon og siden ett forståelseforhold for denne verden vi selv skaper, igjennom det at vi aktiverer Atomet og partiklene som man setter i ett strukturert mønsterforhold som vi kjenner til eller forstår oss på, slik som bevisstheten sitt kraftfelt er.

Livets forståelse forhold, tar enheten bevisstheten med seg inn i den subtile verden, der den begynner mere og mere å kommuniserer med andre «beviste tilstand forhold».

Det blir lagt nye struktur eller retningslinjer for bevisstheten sin evolusjon på det subtile nivå, slik at når bevisstheten kommer i kontakt igjen med Atomene og partiklene inne i vårt Solsystem, så utstråler bevisstheten ett nytt kraftforhold eller forståelseforhold ut i fra sin egen bevissthet eller sitt beviste forståelse forhold, der den skal lære noe nytt i enhver inkarnasjon i vårt materie-forhold her på Jorden.

Den forståelsen som bevisstheten mangler og den forståelsen som den kjenner til, er årsaken for den nye inkarnasjonen her på Jorden.

Det figurative forholdet skapes ut av kraften fra bevisstheten sitt utstrålingforhold, inn i vårt Solsystemet sitt Atom og partikkelforhold, som er det forholdet som vårt beviste kraftforhold kan erfare seg selv og videre bygge ett nytt bevist struktur forhold inn i en evolusjon..

Det er vår eget bevissthet-kraft forhold eller enhet eller utstrålingen som skaper eller ikke skaper tingene, inn i Atomet og partiklene sine beviste struktur forhold.

Vi kan styre og forme partikkelbevisstheten med vårt sterkere beviste bevissthet forhold. Dette er en kjent sak eller ting, som Østen mystikkere har jobbet med. Det er denne samme beviste kraften som forstår seg på å få kontakt med UFO eller andre beviste krefter, ute i Universet vårt.

Det som betyr noe for bevisstheten er at den lærer det som den er komet for å lære, enten det figurative forhold ser ut som enten det ene eller det andre.

Det figurative utseende kommer i andre rekke, det er læreprosessen som betyr noe.

All slaks figurative forhold har samme verdi for bevisstheten, fordi bevisstheten velger kun det den er mest tjent med å lære tingene sine i eller ut av.

Det er kun i menneskeverden at man skiller på verdien av å være det ene eller det andre, alt etter hva man liker og ikke liker som utseende.

Dette betyr ingenting for bevisstheten sitt evolusjon-forhold, men det betyr mye for egoet hos mennesket.

Man må skille mellom bevisstheten og egoismen hos menneske som utvikler seg forskjellig fra menneske til menneske og fra dyr til dyr.

Forskjellen mellom bakterieverden, livet i havet, pattedyrene og dyrene skjennerelt og mennesket er kun at alle har forskjellig bevissthet-forhold eller kraftfelt styrke forhold inne i sin beviste bevissthet tilstand. Disse forskjellige beviste styrke-forholdene, skaper forskjellen inne i det figurative verden, som vi opplever. Men inne i den stor beviste evolusjonen, så er alt kun en enhet eller «illusjon, som jeg tidliggere har fortalt om».

Det er bevisstheten sitt totale styrkeforhold som avgjør nivået på enhetene eller det figurative forholdet som du er i eller lever inne i.

Alle er utav det samme beviste forhold, men noen har kun promille ut av vårt bevisste styrkeforhold, der bevissthet-kraften øker og øker helt opp til det mest forstandig og edle mennesket som lever.

Men det finnes mange mennesker som forsatt har ett bevissthet-forhold som hører hjemme blant dyrene, men som har fått ett figurativt kropps-forhold kun fordi dem har lært seg «koden» til menneskebevisstheten figurative forhold for menneske verden. Det sies at dem er unge sjeler, men dette er kun litt av sannheten. Jeg skal ikke komme inn på dette nå.

Vi som enheter eller levende individer her på Jorden lever opp i ett oppdrettsanlegg her på Jorden.

Vi er totalt avhengig av kjemien eller kroppen vår, det som den er sammensatt av.

Opprettholdes ikke disse behovene som-kroppen trenger, så går kroppen i oppløsning, så enkelt er det.

Derfor er vi i inne i ett oppdrettsanlegg og inne i ett evolusjon-forhold for bevisstheten vår.

Det er kun vårt bevissthet eller vårt kraftfelt som kan føre oss bort fra denne planeten sin evolusjon, og da som rent energibevist forhold, som siden manifesterer seg inne i ett nytt oppdrettsanlegg, med nye evolusjon-forhold eller læreprosess.

Slik holder bevisstheten på å evolusjonerer seg helt til den forstår seg på hele Universet vår, eller Brama forholdet vårt, og siden går inn i nye Bram Univers, som til slutt danner Siva bevissthet-forholdet. Etter att man har forstått seg på Siva sitt dualitet beviste årsaksforhold, så ender man opp i Visnu årsaksforhold eller urkraften sitt øverste subtile beviste-forhold, men som forsatt er kun ett stoff plan, igjennom alt det man har opplev. Vi har ennå ikke nått vårt eget VÆREN forhold. Skal man bort fra det mest subtile stoff-plan forhold, så må man inn i dei tre Logo forholdene. Det er når man først er inne i første Logo forholdet, at man igjen kun er inne i en ny grad inne i en ny sirkel evolusjon eller årsaksforhold. Totaliteten av det vi forstår oss på er kun en ny grad eller punkt inne i en ny sirkel, enkel forklar, men dette til-hører en ny og mere forklaring modell, som jeg ikke vil ta opp nå.

Hvorfor er vi inne i Universet vårt, eller oppe i oppdrettsanlegg som vi kaller Universet????Hvorfor er vi ikke utenfor Universet?????

Fordi vi mangler forståelse eller bevisthet-struktur inne i evolusjonen sin «illusjon». Vi må være inne i ett begrensede forhold slik at vi ikke kan skade andre mere enn det vår beviste bevissthet forhold kan forstå seg på til å kunne videre utvikle seg i takt med tingene rundt seg.

Hele Universet vår er fult med små oppdrettsanlegg i form av forskjellige figurative strukturerte sammen-satte energikropper, ut i fra dei forskjellige beviste krefter som befinner seg inn i forskjellige Solsystemer, Galakser eller Planeter med forskjellige liv-system eller prosesser eller evolusjoner. Vårt totale Univers er kun som ett stort oppdrettsanlegg for totalitetens mangfold eller «illusjon».

Det som vår kropp har problem med, har ikke andre kropper, fordi dem er sammensatt av andre energiforhold, der blant annet blod, vann ikke er viktig for dem, inne i deres energi-kropp.

Dem har ett annen sammensatt kropps-forhold ut i fra vårt Periodiske system enn det vi har.

Derfor tåler dem ting som vi ikke taler, eller dem kan gjør ting som vi ikke kan gjør.

Deres bevissthet-kraft er mere kraftfull og har større kontroll over legemet, enn vårt beviste forhold har overfor kroppen vår.

Selv om det finnes mange forskjellige evolusjoner/overlappinger av forskjellige livs-system, slik det oksen finnes forskjellige Galakser og Univers overlappinger/prinsipper, som er inne i en totalt annerledes evolusjon enn det vi er, så er dem ikke fiendtlig overfor andre eller oss, dem er alle kun inne i en evolusjon, selv om dem ville ha til-intet gjort oss.

Dette kan sammenlignes med rovdyrene våre. En forstandig person finner ikke på å bade i-sammen med krokodiller eller vandrer rundt i-blant sultne rovdyr. Disse rovdyrene har kun en annen evolusjon enn det du har. Evolusjonene overlapper kun hverandre med forskjellige livs-system eller forhold, som begynner ned på det subtile forholdet som vitenskapen kjenner til Atomet og videre inn i forskjellige overlappinger, eller inn i-mot stoffet, igjen i forskjellige overlappinger eller evolusjon-forhold.

Atomet selv har mere subtilt forhold enn hva vitenskapen kjenner til. I Østen har man fortalt om dette i mange tusen år før vår tidsrekning, som «prinsipp forhold», siden satt navn på disse årsaksforholdene, for overlapping eller evolusjon-behov.

Vi i Vesten har så kalt dette forståelse-forholdet eller evolusjonen prinsipp for religion. Vi i Vesten har ikke forstått Østen sin refleksjon forhold. Vi gikk igjennom 2000 år med ett tilbakestående Kristendom nivå med voll, hvor vårt vitenskapelige årsakforhold stammer ut i fra protest av kriken holdning eller være måte.

Vitenskapen tok disse refleksjoner fra Østen, siden skapte dem ett Vitenskapelig nytt prinsipp, der dem har lovt til å lyve, fordi i ordet vitenskap så skal alt liksom være i bevegelse eller i utvikling i forhold til det dem igjen til-en-hver tid vil forske på og siden fortelle massen om, eller samfunnet om.

Men disse tankene eller prinsipp-forholdet inne i vårt Vitenskapelige forhold, så har dem kjørt seg selv fast. Det skylles at det kun forskes på det som det blir gitt penger til eller bevilgning til, fordi ingen vitenskapsmann kan gjør noe uten penger, dermed så er det esle som passer på sin egen havre-sekk. Dermed så er hele vitenskapen kun en vits, fordi dem forsker kun ut i fra deres opptrukne linjer eller fastsatte teorier, om en evolusjon eller BIG BANG.

Samfunnet vil kun bevilge penger til det som før eller senere kan bringe penger tilbake, enkelt forklart. Dem er ikke interesser i en helhets-forståelse, kun i gode teorier som kan overlappe det som dem ikke vil forsker i, men som dem siden kan kverulerer frem ett forståelse forhold inne i, slik som Big Bang teorien, hvor kun ca: 3% av teorien kan bevises og resten er kun kverulering, ut i fra hvis det eller det skjer, så skjer det eller det, og vi har så ett Univers-forhold til slut.

Leser man om Østen refleksjon, så går man til kilden for vårt Vitenskapelige årsaks-forhold, fordi Østen pratet og fortalte om årsakene til dei forskjellige årsak-prinsippene mange tusen år, før vårt vitenskapelige forhold var ett faktum eller at det fantes noen grunnlag for vitenskapelige forhold.

Man kan heller spør hvorfor vi i vesten var og er så tilbake-stående????Vesten har siden omtale Albert Einstein med en så storhet hvorfor???, når han og alle dem andre tok ide-ene sine fra Østen sitt refleksjon forhold og kun siden pakket det inn i deres forståelse og tolknings-behov eller kverulering???Hvorfor skjer dette???

Når alt kun er Atom eller energi partikler som er sammen satt inne i ett struktur-forhold for vår Bevissthet-forståelse der vi skaper en verden ut-av forståelsen av det som bevisstheten kan forstå eller ikke forstå. Skjer dette for at bevissthetene eller enheten skal skilles en gang i fremtiden, slik evolusjonen har skilt dyrene fra menneske sitt bevissthet forståelse forhold ????

Er det på tide å forstå muligheten for større bevissthet-forståelse enn det vitenskapen presterer å hjernevaske og kverulere oss inn i, i deres beviste forståelse eller tolkning????

Vi er jo alle inne i ett evolusjon-forhold, slik som vi har utviklet oss fra steinalder mennesket sitt nivå av bevissthet opplevelse eller forståelse, og så frem til i dag.

Når det så eksisterer UFO fartøy med ett forståelse forhold som så totalt viser deres høyere beviste forståelse-forhold, er det så meningen at vi forsatt skal hver her i-blant makt menneskene sitt beviste utnyttelse-forhold, som kun er ett annet nivå av rovdyr mentaliteten, eller skal man videreføre sitt eget beviste forhold , ut av dette systemet, og så videre inn i ett annet bevist nivå, som stjerne-menneske eller utenom-jordiske mennesker «vesener» har, slik som dem viser det med UFOene.

Det er vårt eget bevissthet nivå eller styrke-forhold/kraftfelt som skaper ordnet strukturforhold inne i Atomet eller partiklene, som er årsken eller skaper vår verden, ut-i-fra det som bevisstheten vår har som kraft-felt eller forstår seg på. Det til å kunne forstå seg på tingene, for oss mennesker har ett forståelse forhold/nivå, fra det mest psykisk handikappet menneske til det mest forstandige beviste nivå/forhold. Mellom disse to ytre punktene befinner vi andre mennesker oss. Det gjelder ikke om å hver inne i det ene eller det andre yter-punk, men en eller annen plass imellom disse enheten, der du og jeg kan vokse oss videre i vår eget forståelse forhold, uavhengig av hva andre sier og mener, fordi det hele dreier seg om din og min bevissthet forståelse.

ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3
Neste