Oppsummering
Slik som vi opplever et År med de 4 årstidene: Vinter, Vår, Sommer,Høst inne i de 12 mnd i Materie energien sin virkelighet, slik er det med energibevisstheten sine kvaliteter inne i Følelsene og Tankene våre og. Vinteren dreper liv, Våren skaper liv mens Sommeren beholder liv, der Høsten begrenser eller begynner å stoppe livet årsak. Slik er Menneske dyret sitt beviste årsak forhold og indelt i 4 enheter eller forskjeller. Dette er igjen indelt inn i 12 kvaliteter, slik naturen er det i sitt årsak forhold av energiforhold. Dette bør Menneske dyret forstå og vokse seg bort fra og heller leve sitt liv i Stjerne Menneske sitt beviste forhold kort forklart som begynner i harmoni eller ballanse nivået, det 4 plan med 12 nivåer i seg.
 
Materiet, Følelsene og Tankene har energi krefter i seg. Hver enkelte av disse 3 forholdene har 12 nivåer inne i seg som er fra det mest primitive til det mest fantastiske nivå av forstand. Det er inne i hvert enkelte av disse mulighetenes nivå vi velger og viser oss enten som Menneske dyr, eller Stjerne Mennesker, hvilket nivå av forstand hver enkelte av oss er på.

Dette utgjør den første sirkelen i evolusjonen eller totaliteten, mangfold eller mulighetene for dyret som et individ har. Sirkelen som vi bruker har tallene 36 i seg der 3 + 6 = 9 og nitallet er vårt største tallet i vårt tallforhold og 0 betyr enhet eller en helhet. Tar man så tallene 3 x 12 = 36 så har man den første sirkelen sin verdi, som jeg har vist. Er man på det høyeste tallverdien i alle 3 nivå eller utfordringene, så har man det totalt bevissthets eller sjels kontakt med vår verden, og man har oppnått de første buddi eller harmoni forhold eller Stjerne Menneske forholdet.

Menneske dyret kan så videre utvikle seg inn i Stjerne Mennesket sin evolusjon eller sirkel. Først da mister Menneske sitt dyre-legeme og går over til ordet Stjerne Menneske, fordi bevisstheten har oppnått ett nytt evolusjons forhold. Stjernemenneske er ett navn for alle Mestrene, Avatarene osv osv osv.

Navn på evolusjons nivåene. Disse navn har sine forklaring forhold, og brukes kun nå i deres naturlig forhold..

12 Logo 1              09 Visnu             06 Monade                    03 Mentalplan
11 Logo 2              08 Siva              05 Atma                        02 Astralplan
10 Logo 3              07 Bram             04 Buddi                       01 Fysiskeplan
 
Her er noen ord:
 
12 Totalitet            09 Årsaken         06 Vår Årsak                  03 Tankeproses
11 Mulighetene       08 Dualitet         05 Vår kraft                  02 Følelseproses
10 Kraften              07 Universet      04 Vår ballanse              01 Matrie/oplev..
 
Her er det en del ting som kan forklares slik at det blir en helhet eller enhet, men hjemmesiden handler om UFO og ikke om disse forklarings forholdet.

Inne i hvert tall forhold, er der som sakt 12 nivå. Fra det groveste forhold til det mest subtile 12 nivå. Men det 12 nivå er kun et stoffplan selv om det er det mest subtile forhold i vår evolusjon forhold, slik atomet er subtilt i forhold til Materiet, men der Atomet inneholder stoffrekvensene eller strålene til Materiet, og vårt evolusjons årsak forhold inne i stoffet 12 sirkler på 360 grader som illustrere en totalitet.

Hvert niva, plan eller sirkel har ett varierende forhold som tilsvarer en totalitet, eller en sirkel på 360 grader eller totaliteten. Jeg vil ikke forklare mere, fordi dette har ingen ting med UFO eller Stjerne Menneske forhold, slik vi kan oppleve det her på Jorden. Men det finnes enorme mengder med informasjon for den som vil forstå en større refleksjon i en evolusjon som man kan bygge videre på.
 
Alt dette har ingenting med Religion å gjør, men er ett evolusjon forhold for bevisstheten vår, som skaper muligheten for væren/totaliteten eller du og jeg der du og jeg er mulighetene inne i det umulige som ikke skulle ha eksistert men allikevell er her eller der nei der nei deer osv osv osv fordi man er et bevist bevissthetpunkt eller partikkel punkt inne i Universet til en hver tid. Nå kaller vi det for Universet og Universene men til syvende og sist så er dette kun ett begrenset begrep for umuligheten sine muligheter der alt er ingenting, men der ingenting er alt........Det hele kommer ann på kapasiteten som betrakter det som den kan betrakte eller ikke kan betrakte, men som enheten kan lærer noe av for så å bli det samme og siden videre utvikle sitt eget væren eller Univers. Inne i dette væren vil  det med tiden kanskje dukke opp spiren for lærdom for nye vesener hvis lærdommen som du har er av betydning eller nytte, og så begynner alt på nytt igjen inne i dette nye ene væren av ett nytt Univers som vi nå kaller det. Og det er dette som blir kalt for Bram eller total enhet bevissthet inne i et Univers. Slik er det med oss alle inne i evolusjonen prosess med Universer......Du kan bli alt det som du tror at du forstår deg på, men så spørs det om dette som du er til en hver tid, har noen betydning i det store spillet eller i den store  prosessen der alt er ingenting og ingenting er alt........
 
Du og jeg er totaliteten, mulighetene og kraften. Det er opp til deg hva du som enhet identifiserer deg som eller til, der andre krefter igjen kan komme og manipulere med ditt lille identitet forhold, slik at du tror at du kun er et Menneske dyr i din energi styrke eller totale kraft, men der du er et bevist partikkelforhold som kan være det bevisstheten har forståelse på eller kraft til å kunne opprettholde i sitt forståelse forhold. Universet er kun ett forhold som begrenser ditt forhold med at vise sitt totale enhet eller helhet, som du ikke kom på å gjør, fordi du ikke forstod eller viste om denne dimmensjonen med energi. Jeg skal nå gi deg en stor mulighet til forståelse.
 
Energien og bevisstheten er kun to forskjellige punkter eller grader inne i en sirkel på 360 grader som representerer totaliteten, der det finnes 378 andre muligheter å registrere ting i, eller at være inne i noe, inne i umulighetens muligheter med mulighetens vilje, kraft, eller væren, der væren er noe som andre ikke kan identifisere fordi andre er inne i noe som er ett låst system i sitt vesen eller væren, som f.eks: energien i sitt ene og totale helhetforhold. Dette igjen er som sagt kun en grad i ett 360 grader sirkel forhold av totalitet forhold med andre muligheter inne i den stor sirkelforhold umuligheter, men der den skaper muligheter alt etter hvem som betrakter sirkelens forhold eller innhold til å være eller bli en mulighet.......
 
Det er slike ting som skaper vår virkelighet forhold, slik som kynismen i Kristendommen og alle Religionene og dei forskjellige samfunns forhold her på Jorden med makt kamp og kveruleringer. Bli ditt eget kraftfelt inne i dit indre stilhet forhold, så kan verden vandre der den selv vil med sine illusjoner om hva som er virelighet og ikke vireklighet, for alt kommer ann på styringsystemet manipulerende virkning slik dem sakper frem sitt behov for makt forhold, men du kan skape ditt egen kreativitet forhold eller verden, med tiden når du har vokst deg ut av dette illusjons forhold av virkelighetens muligheter......Bygg opp ditt indre beviste nivå av forståelse, for ingenting kan stoppe energiens frie vilje til å ville bli eller være noe.......
 
Albert Einstein sier jo: Alt er energi og at Energi går kun over til andre energiforhold. Men har energien hvert noe før, så kan den og komme tilbake og videreføre det som den var siste gang........enten det var energi som sten, vann, fisk, dyr, Menneske dyr, eller Stjerne Menneske. Dette kalles for Reinkarnasjon. Det må til ett energi forhold til den figurative kroppen vår, fordi vi befinner oss inne i energien sin verden. Bevisstheten din skaper dette vilje forhold, på samme måte som når du igjenomfører noe. 
 
Det er kun Menneske sin uvitenhet som begrenser energiens sin mulighet eller frie vilje. Energien din følger kun evoulusjonens muligheter og kraft forhold  som til slutt er mot større og større beviste forhold, helt opp til Universet sitt beviste totale kraft forhold som kun er ett enhet punkt forhold ibland 359 andre punkter i sirkelens 360 grader som jeg har brukt til å illustrere forklaringene mine med. Det finnes mye mere informasjon, men nå stopper jeg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-mail: svein.kare.helland@lyse.net
ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3