Energi krefter som påvirker Menneske kroppen
Materiet
Kroppen har grunnleggende behov som er årsaken for livet her på Jorden. Disse behov kan så skape grådighet forhold eller forstandige forhold hos hver enkelte av oss. Dette er så den første testen på vårt forståelse forhold. Er vi ett dyr som tilhører kun Jorden sitt kyniske opplevelse eller verden forhold, eller er man et forstandig forståelseforhold som har mulighet til å kontrollere våre utfordringer eller mulighet til evolusjon. Materie energien er kun ett opplevelseforhold for vår lille bevissthetpartikkel som er tilknyttet energien som er her på Jorden.
Følelsene
Følelser er og ett energi forhold som er i stand til å beskytte og videre utvikle oss menneske dyr. Får Menneske dyret kontroll og harmoni i disse energiene, så har man allerede begynt å utvikle større prosesser det som vi kaller for Tanken.
Tanken
Tanken er ett videre utviklet produkt eller energi forhold, fra Følelsene. Tanken kan være mere forstandig enn følelsene og kan dermed føre forståelsen opp på ett høyere bevist nivå, der Menneske utvikler ett større bevissthet forhold der man kan leve i større harmoni og ballanse med livet her på Jorden. Tankene og følelsene er med på å utvikle erfaring i evolusjonen vår, der evolusjonen er dualiteten sin virkelighet. Du og jeg er årsaken for at ting skjer, fordi alt skjer i det som du og jeg mangler av forståelse. Vi opplever tingene, fordi man mangler bevissthet eller forståelse om tingene som vi opplever.

Skaper man harmoni i sin bevissthetopplevelse, så ballanserer man sin energievolusjon, slik at energibevisstheten ikke lenger får med seg uharmoniske opplevelser. Vi skjermer oss for andres virkeligheter som er andre sin evolusjon. Vi lever i ett felles evolusjons forhold, men ingen kan hindre din eller min fortgang i søken av forståelsen forhold som kan ligne på skolesystemet vår der noen er i første klasse mens andre er i ett eller annet forholder oppover. Vi blir aldri fri evolusjons forhold, man opplever tingene enten med sin personlige kropp og siden sine indre følelser og tankeprosesser eller så skjer det i ytre opplevelseforhold, i sammen med alle andre. Evolusjonen sin dualitet er vår vekst. Hele verden vår er full av dualiteter, der dualiteten rettes mot sitt eget dualitetforhold uansett vilket forhold man har til livet, for livet er det som du og jeg mangler i vårt beviste forståelse forhold. Når man opplever livet, så tilfører man bevissthet.


Alt livet her på Jorden, er et bevisst forhold som Dyret utvikler seg i. Tar man et oversikt forhold, så er der mere dyr på planeten ( over og under vannet) enn hva det er Mennesker. Dermed så er det en dyre planet vi lever på. Alle som er her er dyr som tilhører Jorden sitt eget evolusjons forhold, opplevelse forhold eller energi. Vi er kun et opplevelse forhold inne i Universet sine utallige muligheter. Vår energibevissthet vandrer fra det ene til det andre forhold for å utvikle energibevisstheten vår. Universet blir skapt av det bevissthet forhold vi eksistere inne i til en hver tid, vår bevissthet skaper virkeligheten av det som er kappasiteten for vår bevisstheten til en hver tid har.

Når Stjerne Menneske betrakter det som vi ser og opplever, så er det ett annerledes opplevelse forhold enn det vi opplever, fordi deres bevissthet er mange lysår lengre fremme i utviklingen.
Dette kan enkelt forklares. Vår Galakse er en ny Galakse, mens alle andre Galakser er eldre enn vår, mange lysår eldre enn oss, og dermed så er livet på disse gamle Galkser mange lysår lengre komt i evolusjon enn det vi er.

På samme måte som vi har utviklet bevisstheten vår igjennom vår evolusjon, så utvikler Stjerne Menneskene sin bevissthet med å skape muligheter for vår evolusjon, der vi til en hver tid utvikler oss i det som vi til en hver tid befinner oss inne i, der dette er med på å skape vår virkelighet. Stjerne Menneskene legger ting til rette for vår evolusjon, helt tilbake til vår første spire av vårt bevissthet forhold, og frem til i dag. Fremtiden ligger i det som Stjerne Menneskene har lagt til rette for evolusjonenes muligheter. Vi kommer inn i denne verden for å lære denne verden at bli kjent med. Enhver kan bli fri denne verden med at forstå denne verden, igjennom harmoni. Harmoni har ikke dualitet i seg, dermed eksistere ikke denne verden der.

Dualitet kan man enkelt si er pluss og minus, men i vår evolusjon kan pluss fort bli til minus for personen som utvikler seg kun i pluss og selvsagt det samme i minus. Alt kommer ann på bevisstheten sin forståelse i det man utvikler seg der det gjelder å ballansere opplevelseforholde som man tilstadighet befinner seg inne i.

Noen ord til ettertanke

Verden oppleves fordi vi mangler bevissthet eller forståelse om det vi opplever.

Kroppen er ett opplevelse forhold, på samme måte som bilen er ett fremkomstmidlet. Man opplever at man ferdes fremover der du er personen som sitter inne i bilen og styrer den og er bilen sin bevissthet, slik er bevissthetpatikkelen din inne i energikroppen din til enhver tid.
Du kan gå ut av bilen og inn i en ny bil, men du kan ikke overføre egenskapene fra den ene bilen til den andre. Slik er det med Menneske energikroppene og. Bevissthet partikkelen kan vandre fra energilegeme til energilegeme ut i fra sitt eget ønske om evolusjon. Den tar ikke med seg hverdag forståelse, men kun det totale intrykk fra livet opplevelse, slik vi husker livet vårt tilbake i tiden.
 

                                 Menneskekroppen kan sammenlignes med Bil:

Øynene = lyset
Ørene = dørene
Armer og føttene = hjulene
Nervene = ledninger
Munnen = bensinrør til tanken
Hode = komputeren i bilen
Viljen = motoren
Bevisstheten = menneske som styrer bilen

Slik er det med PCen og. PCen er avhengig av hva den er programert til. Slik er det med Mennesket og. Mennesket oppfører seg alt etter hva det er indoktrinert med eller opplært til igjennom skolene, pågrunn av samfunnet behov, men bevisstheten til Pcen er ikke inne i den, men utenfor i form av Menneske og slik er bevisstheten utenfor hjernen eller Menneske. Det hele er energibevisstheten som forholder seg til legemet slik Mennesket forholder seg til PCen når Menneske skal bruke PCen. Du og Jeg er energibevissthet med ett bevissthet nivå eller forståelsenivå som forstår seg på Menneskedyret slik som du forstår deg på PCen sine programmer som du har inne i den. Hode er kun et styringsforhold til kroppen eller sikringskapet for kroppen eller programmet inne i PCen. Du er nå bevissthetenergi og ikke energibevissthet som forskerne hevder eller det som jeg har hatt som utgangs punkt frem til nå. Du styrer hvor du skal inkarnere deg med å være den bevissthetenergi eller handlingforhold som utspiller seg i hverdagen. Øker man sin bevissthetenergi kappasitet så øker man forholdet som man befinner seg inne i. Men, noen få store beviste forhold påtar seg en kropp i lidelse, for at andre Mennesker skal øke sitt forståelse forhold med å hjelpe ham. Dette er kun dualiteten vekst for begge to. Begge trenger dualiteten til å vokse i.

Kroppen er kun et redskap "som bilen", der bevisstheten bør håntere redskapet fornuftigt.

Alt er energi, der energien kun går over i andre energi forhold sier vitenskapen. Har energien hvert Menneske en gang, så vet energien vegen tilbake til energimennesket million av ganger, slik som energihusken din husker livet ditt nå.

Energibevisstheten frekvens eller forståelse bør heves opp til bevissthetenergi, bort fra energidyret forhold der Menneskeenergibevisstheten nå befinner seg.

Energibevissthet er at man lærer etter man har handlet, mens Bevissthetenergi er at man tenker igjennom før man handler, slik øker man sitt beviste forhold inne i reinkarnasjon prosessen, der man til slut kommer ut av Menneskedyret og inn i Stjerne Mennesket utfordring.

I virkeligheten er kroppen ikke det levende vesene, men kun forvandlingsprosessen som fører enn videre i bevissthetenergien manglende opplevelse.

Et hver bevist forhold er preget av det energiforhold eller opplevelse forhold som det har vært oppe i fra liv til liv, fordi alt er energi i bevegelse som blir til bevissthet i opplevelse.

Det levende Menneskedyret bevissthet tilstand er hans syke helbredstilstand.

Bevisstheten eksisterer oprindeligt utenfor Menneskedyret opplevelse.

Bevissthet nivået tiltrekker seg energiforhold som er på samme nivå, for dermed å øke sitt eget beviste opplevelse forhold.

Bevissthet er kun ett større nivå eller finere nivå enn Energi, på samme måte som Materie er ett grovere forhold enn atomenergien som er årsak for materie.

Bevisstheten for Menneske er som atomet for materiet.

Det som man kaller sjelen er kun det subtile figurative forholdet som man er opp i, slik som kroppen vår, i det man opplever å være i ett opplevelse forhold, i tilværelsen beviste tilstand nivå.

Materieenergien som kroppen vår, skapes først av energivesener eller lysvesener som er lavere i bevisstheten enn oss. Vi overtar så energikroppen til vårt behov og former livet vårt i den slik vi kjenner evolusjonen vår eller vi bruker dette hylsteret og utvikler oss inne i det med alle behov som vi har i dag, på samme måte som en hver konstruksjon skapes av en bedrift eller person "eks. bilen" der du og jeg bruker den, får erfare og nytte ved å bruke den.

Under normale omstendigheter i en familie så blir alle berørt når en av familien blir rammet av eks: ulykke. Slik er det med Menneskebevissthetenergien og, som kun er en enhet bevissthet kraft. Alt som bevisstheten er engasjert i, fra enkelt Menneske til Samfunnet, får konsekvenser. Dette skylles den felles beviste kraften. På samme måte som vi alle er en felles bevissthet her på Jorden, men allikevell er indelte i enkle enheter, slik er det med alt som er inne i Universet og, men der alle enhetene er på forskjellige beviste nivå, slik vi her på Jorden er det. Til slutt så er hele Universet ett enhets forhold i sitt totale bevist forhold. Slik er det med alle Universene. Alle Universene er forskjellige i sitt energifrekvens krefter eller bevissthet frekvenser, men totalt sett så er det hele en enhet av bevissthets krefter som utvikler seg sammen, fra det mest subtile Univers til vårt grove Universforhold, inne i materieenergien som kun er mange energifrekvenser som vi opplever kun som en enhet i materie. Alle materie energifrekvenser har forskjellige krefter eller styrke som til slutt utgjør vår verden i vårt beviste energi forhold. Vi identifiserer oss med disse energifrekvenser og skaper så ett evolusjonsforhold blant disse energifrekvensene som vi beveger oss i og imellom. Dette oppleves som tid eller utvikling, idet man beveger seg inne i disse subtile forskjeller av energifrekvenser eller subtile forskjeller av bevisstheten sine bevishet mangfold eller forskjeller. Som eks. så har et hvert Menneske mange beviste tanker i løpet av dagen eller opplevelser i det man forflytter seg eller lever i nuet. Dette er tiden, inne i energien og bevisstheten vandring frem og tilbake i energikreftene og frekvens bevisstheten totale mangfold, slik vi ser og opplever at det er liv her på Jorden, for alt liv er energi eller bevissthetenergi i forskjellige subtile frekvens vibererende forhold. Det er dette vi bør evolusjonere eller vokse oss ut av og inn i andre lærdom forhold inne i Universene. Vi bør være i ett større bevegelse forhold, enn kun livet her på Jorden. Dette vil føre til at bevisstheten eller energien her på Jorden øker. Vi her på Jorden har låst oss fast i ett følelse og tankeenergi forhold som har låst oss fast til tilværelsen sine energikrefter. Det er dette som kalles for Karma. Vi bør gå inn i det som kalles for Kosmisk broderskap med bevissthet økningen vår. Forstår man ikke Kosmisk broderskap, så blir det heller ingen bevissthet økning enn det som energibevisstheten blant dyret får til. Søker man, så kan man ikke forlanger mere, om så en søker i feil rettning så blir ting korigert av den felles totale bevissthet som Universet har inne i seg, iblant oss, der vi lever og utvikler oss, til enhver tid.. Vi er i ett bevegelse forhold inne i energien, utifra bevisstheten søken eller forståelse. Har man en bevissthet som en støvkorn, så blir verden som støvkorn, har man en bevissthet som ett barn, så blir verden der etter. Slik vokser bevisstheten inne i energien med at bevisstheten "trekker" til seg energiforholder eller opplevelseforholder som den har vær inne i. Energi eller andre beviste forhold, er for vår bevissthet, som føde er for kroppen vår. Vi vokser i eller med det. Dermed så er det ingen forskjeller, der noen er større eller mindre enn andre inne i vårt Univers, fordi alle er avhengig av hverandre for å kunne vokse seg videre. Det er kun din forfinede bevissthetenergi som avgjør hvor livet skal oppleves, enten her blant dyrene eller andre plasser ute i Universet, for alt er energi eller bevissthet i bevegelse, alt etter hvordan man er utviklet til å kunne forstå energi eller bevissthet forholdet.

Menneskedyret blir født inn og utvikler seg i naturen på det bevissthetnivå som bevisstheten befinner seg på. Hele Universet er fult med forskjellige beviste energi nivå eller områder slik som vi er her på Jorden inne i vårt Solsystem, der vårt Solsystemet har sin utvalgte bane rundt Galaksen sin beviste kjerne. Denne kjernen har våre forskere nå bekreftet det som Vediske skrifter sa, at den er full med tusenvis av våre Soler. Uten vår Galakse, Sol og Jord så eksisterte vi ikke, og disse tre tingene er som vitenskapen sier: pluss, minus og Jord, eller treenigheten, Visnu, Shiva og Brama. Det er de tre skapende krefter eller beviste nivå som gjør det muligt for et evolusjonsforhold, slik vi Menneskedyr opplever det.

Vitenskapen sier at Universet er kjempe stort. Universet er ikke stort, det er kun vi som Menneskedyr som er så ufattelig små. Vi er et lite barn som har lært å gå der 1 km. er kjempe langt, men for ett voksent Menneske som kjører bil så er det ikke langt. Slik er Universet for oss Menneskedyr nå. Vi er på veg ut av dyre verden sin bevissthet og inn i kosmisk bevissthet, Stjerne Menneske. Det blir som å være en voksen man som kan kjøre bil. Universet blir ikke stort lengre. Universet blir mindre og mindre etter hvert som bevisstheten vår vokser i energifrekvenser eller opplevelser. Til slutt omdannes alt dette til bevissthet, væren for oss.
 
 
 
Materie defineres som de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken. Den materie vi normalt observerer består av atomer, som grupperes i kjemiske forbindelser, polymerer, legeringer, blandinger og rene grunnstoff. Materiens atomer består i sin tur av mindre partikler, elementærpartikler. Disse kan grupperes i: Fermioner baryoner for eksempel hadroner dvs. protoner og nøytroner som igjen er oppygd av kvarker leptoner for eksempel elektroner Bosoner for eksempel mesoner og fotoner Materie har masse. Albert Einstein viste at masse og energi er ekvivalente gjennom sin berømte formel E=mc², der E står for energi, m for masse, og c² for lysets hastighet i kvadrat. Masse har dessuten en innebygd attraherende fundamentalkraft, gravitasjonen. Materia opptrår normalt i aggregattilstanden fast, flytende eller gassform. Under ekstrem temperatur- og/eller gravitasjonsforhold også som plasma, supervæske eller Bose-Einstein-kondensasjon.
 
 
Alt er bevissthet, men i forskjellige mengder og krefter. Det er disse forskjellige mengder eller enheter vi som Menneske ikke forstår oss på til å være i enhet med slik at vi kan styre dem med vår egen bevissthet kraft. Vi kaller derfor tingene for Energi, men Energi er kun beviste krefter utenfor vår beviste forståelse område eller kapasitet. Det er disse krefter som Yogiene bruker i deres samklang med Kosmos der dem manipulerer med kreftene. Dem får hjelp fra andre beviste krefter som vi kaller kun for Energi. Alt vi lever inne i, vårt Univers, er beviste krefter eller energi. Men for oss som  ikke forstår mangfoldet i bevisstheten mulighet eller kreftene, så kan vi ikke manipulere med enhetene, men kun være ett forhold "menneskeenergi" som blir manipulert i bevisstheten evolusjon eller fremdrift, som en båt på havet. Vi lever og opplever kun der vi så får ett større og større bevist forhold for hvert liv vi har. Det er igjennom opplevelsene våre i hverdagen vår at vår bevissthet øker. Til slutt så er det hva vi vil lære eller forstå i Materie energien, som utvikler vår bevissthet forståelse enten det er å sparke fotball eller forstå seg på bevissheten sin mangfold eller krefter, der du nå er her i vår Galakse, vårt Solsystem, vår Jord som ett Menneske, og ikke ett annet sted ute i Universet sitt mangfold av utvikling muligheter. Skal man forstå seg på bevisstheten sin utvikling, så må man bruke tid på denne forståelsen om hva bevissthet kan være. Man kan ikke utvikle forståelsen om bevisstheten med å sparke fotball eller lignende aktiviteter. Da blir man kun her på Jorden i Dyrene sin beviste tilstand. Man må søke forståelsen om bevisstheten sin mulighet ute i Universet, og den refleksjonen og forståelsen ligger rett forann nesen vår. Vi Mennesker her på Jorden har ett spesielt sammen - satte grunnelementer i kroppen vår. Disse sammen - satte grunnelementer er kun til bruk her på Jorden. Forandrer man på grunnelementære partiklene inne i kroppen vår, så kan kroppen vår eksistere inne i andre forhold som vår nåværende kropp ikke tåler. Så enkelt kan man forstå seg på det med liv ute i Universet, fordi det finnes liv nede i sjøen hvor vi ikke kan tåle omgivelsene fordi vår kropp ikke har den rette sammensettning for å kunne tåle omgivelsen. Vi må kunne forstå oss på til å kunne bruke andre verktøy enn kun Menneske kroppen sin begrensede mulighet her på Jorden, og det er ett nytt bevist forståelse forhold. Vi har skapt begrensninger i vår bevissthet med at vi kun tror på vårt Menneske forhold og ikke på mangfoldet som befinner seg der ute i Universet muligheter for kropper i forskjellige sammensatte system "forhold" fra det Periodiske system som vi kaller dei forskjellige energiene i grunnstoffet vårt. Vår kropp har kun noen få Grunnstoff i oss som begrenser vår plass i Universet, og det er her på Jorden, men vår bevissthet er ikke av Grunnstoffet og kan derfor bruke dette stofforhold ut i fra hva bevisstheten vår sin vilje er intresert i å forstå seg på, der den akseptere andre verdener eller evolusjons forhold, enn kun denne som skjer her på Jorden.
Har man hvert inne i andre lukkede forhold, så forstår man også dette lukkede forhold som Menneske verden er inne i. Men det finnes beviste tilstand forhold der man bruker dei forskjellige kroppene som kan skapes i vårt Univers, der man manipulerer frem bevissthetenergien for hvert enkelte Solsystem eller Planet forhold, og plutselig så er man inne i dette beviste forhold sin verden, enten igjennom en fødsel som skjer eller som materie skygge som ligner vårt Grunnstoff sitt figurative forhold som Menneske, for alt er bevissthetkrefter eller Energikrefter i bevegelse eller bevist årsak forhold. Vi som Menneske kan ikke vandre tilbake i tiden, fordi vi ikke kjenner til bevisstheten sin masse eller krefter som styrte denne beviste tidsperioden i evolusjonen. Vi Mennesker er et produkt av vår tidsforhold av bevissthet masse, derfor kan vi ikke gå hverken frem eller tilbake i tiden. Vi har identifisert oss med nåtiden sin beviste energikrefter eller masse. Dette er som batteriene. Man kan ikke putte annen energi inn i batteriet enn hva batteriet er skapt for, og slik er det med vår bevissthet energi og. Den tilhører kun vårt nå værende kroppenergi forhold. Hadde din bevissthetenergi blitt puttet inn i energien til Menneske som levde for 200 eller 2000 år siden, så hadde du sprengt nervesystemet energiforhold som var i disse Menneskene, på samme måte som du hadde sprengt ett batteri som ikke skulle ha denne sterkere strømmen din. Verden vår kan sammenlignes med at vi har forskjellige batteri spenninger "bevissthetforhold" i hvert århundre eller årtusen. Vår kropp er kun tilpasset vår nåværende beviste energiforhold, og det er kun denne kroppen sin energi som tåler vårt beviste bevissthet kappasitet forhold. Vi kan kun søke fremover slik evolusjonen presser oss frem over, fra steinaldermenneske og til det vi er i dag, men vi kan søke etter beviste forhold som eksisterer i andre Galakser som er eldre enn vår Galakse, eller vi kan søke etter forståelse inne i vårt eget Galakse forhold der det finnes Solsystemer eller beviste forhold som har kom lengre enn vår eget beviste forhold. Er det bevissthet hoss oss, så må det være beviste forhold andre plasser og, fordi vår kropp kun er ett resultat av vår bevissthetenergi eller kraftforhold. Dette beviste forholdet eller våre krefter kan være hvor som helst der bevissthet vår finner det intresant at være eller videreutvikle sitt beviste forhold.
e-mail: svein.kare.helland@lyse.net
u.f.o_rogaland002011.jpg
e-mail: svein.kare.helland@lyse.net
ufo_rogaland001003.gif
Hjem
ufo_rogaland001004.gif
Robert Moklev
ufo_rogaland001003.gif
Stjerne menneske
ufo_rogaland001003.gif
Hva gjør U.F.O
ufo_rogaland001003.gif
Energi krefter
ufo_rogaland001003.gif
Oppsummering
ufo_rogaland001003.gif
Anbefalte filmer
Oppslagstavle
ufo_rogaland001003.gif ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 1
ufo_rogaland001004.gif
Politi oppservasjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 3
ufo_rogaland001003.gif
Politi oppservasjon 4
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjonen
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 2
ufo_rogaland001003.gif
Evolusjon 3